biz hakda

Omingom
Awtoulag hyzmatyna üns beriň

1993-nji ýylda döredilen “omingoming” tormoz diski, tormoz deprek, tormoz pad we tormoz aýakgaby öndürmekde 20 ýyldan gowrak tejribesi bolan kompaniýa toparydyr.1993-nji ýylda Demirgazyk Amerikanyň bazary bilen işe başladyk we 1999-njy ýylda Europeanewropa bazaryna girdik.

Näme üçin bizi saýla?

Iň zerur önümçilik liniýalarymyz we synag enjamlarymyzyň hemmesi Germaniýadan, Italiýadan, Japanaponiýadan we Taýwandan we biziň öz gözleg merkezimiz bar, OEM we Aftermarkets üçin dürli müşderi zerurlyklaryny berk amal gözegçiligi bilen kanagatlandyrmagy başarýarys.

 • Şahadatnamalar

  Şahadatnamalar

 • Anual mümkinçiliklerimiz

  Anual mümkinçiliklerimiz

 • Custöriteleşdirilen

  Custöriteleşdirilen

index_ad_bn

SANATÇYLYK HABARLARY

 • Tormoz rotorlarymy haçan çalyşmaly?

  Awtoulaglary saklamagyň ortaça adamlar üçin gaty kyn we tehniki bolup biljekdigini bilýäris.Şonuň üçin YOMING kömek etmek üçin şu ýere gelýär, biz diňe awtoulag zapas şaýlary bilen üpjün etmeýäris, dünýädäki alyjylara we sürüjilere awtoulaglara degişli tehniki maslahatlar bermegi umyt edýäris, şonuň üçin uzak möhletde has köp pul tygşytlarsyňyz, ... / p>

 • Tormoz pad diagnostikasy

  Köne tormoz torlaryny zyňmazdan ýa-da täze toplum sargyt etmezden ozal, olara gowy göz aýlaň.Könelen tormoz torlary size tormoz ulgamy barada köp zat aýdyp biler we täze padşalaryň şol bir ykbaly başdan geçirmeginiň öňüni alyp biler.Şeýle hem ... / p> yzyna gaýtaryp berýän tormoz bejergisini maslahat bermäge kömek edip biler

 • Awtoulagyňyzyň tormoz işine mätäçdigini ýa-da ýokdugyny nädip aýtmaly

  Haýsy tormoz işiniň gerekdigini bilmek üçin tormoz torlaryňyzy we diskleriňizi çalt we aňsat ölçäň.Men sen hakda bilemok, ýöne her gezek dükan maňa tormoz gerek diýende, ýaňy-ýakynda ýerine ýetirendigime kasam edýän ýaly duýulýar.Tormoz işleri köplenç öňüni alyş hyzmaty bolansoň, awtoulagyňyz ... / p>