Awtoulaglary saklamagyň ortaça adamlar üçin gaty kyn we tehniki bolup biljekdigini bilýäris.Şonuň üçin “YOMING” kömek etmek üçin şu ýere gelýär, biz diňe awtoulag zapas şaýlary bilen üpjün etmeris, dünýädäki alyjylara we sürüjilere awtoulaglara degişli tehniki maslahatlar bermegi umyt edýäris, şonuň üçin uzak möhletde has köp pul tygşytlaýarsyňyz we özüňizi we başgalary goýmazlyk howp abanýan ýol ulanyjylary!Bu gün, tormoz bölekleriňizi barlamaly we çalyşmaly iň gowy 5 alamatdan başlalyň, ITS TOO Giç.Ilkinji alamatymyza geçmezden ozal, awtoulagyň tormoz ulgamlarynyň köp böleklerden ybaratdygyny bilmelisiňiz, ýöne şu günki mowzuk üçin, çalyşýan bölekler hakda gürleşýändigimiz üçin tormoz torlaryna we tormoz disk rotorlaryna ýa-da tormoz depreklerine üns bereris. tehniki hyzmat töleglerini we howply ýagdaýlary tygşytlamaga kömek eder.
1b2bd510d0232593a5b953b8c33b0f7
1.) Tormoz ulananyňyzda gaty sesli ses (YEEEEEE ses)
- Könelişen tormoz torlarynyň iň esasy alamatlaryndan biri.Bazardaky tormoz torlarynyň köpüsi, biri-birine garşy sürtülýän ýaly gaty we gorkunç gykylyk sesini çykarjak “görkeziji bilen gurlan” bilen öndürilýär.Bu ses aýdylanda, tormoz torlarynyň galyňlygyny barlamak we tormoz rotorlary bilen aragatnaşygyň bardygyny tassyklamak üçin kepillendirilen mehanik almak maslahat berilýär.Tormoz padiniň galyňlygy henizem kabul ederlikli aralykda bolsa we görkeziji disk rotorlarynyň golaýynda ýok bolsa, tormoz padiniň özi bilen baglanyşykly problema ýüze çykyp biler, mysal üçin pes hilli tormoz torlary, nädogry material tormoz padleri we gurnama ýalňyşlyklary.Olary kepillendirilen mehanik tarapyndan barlamagy hökman biliň!

2.) Tormoz güýji pes, öňdäki ulagy urup diýen ýaly
- Tormoz güýji pes, könelişen amortizatorlardan, tekerlerden, tormoz ussasy silindrinden, tormoz saklaýjysyndan, disk rotorlaryndan we tormoz torlaryndan başlap birnäçe sebäp bolup biler.Tejribeden aýtsak, tormoz güýjüni pes görenimizde, tormoz torlary barlanylýan ilkinji komponentlerden biridir.Sebäbi tormoz ýassygy, asbest däl organiki, ýarym metal, pes metal NAO we keramika materiallardan ýasalýar, bularyň hemmesi ulanylyşyna we ýagdaýyna baglylykda könelýär.Şonuň üçin tormozyň pes ýerine ýetirilişini başdan geçireniňizde we ara alyp maslahatlaşan ilkinji alamatlarymyz ýaly gaty gykylykly ses bilen ýoldaş bolanyňyzda, täze tormoz torlary gerek bolmagy mümkin.
ab76b984e07a22707ac72119aaafb38
3.) Tormoz pedaly tormoz wagtynda titreýär
- Munuň ýaly ýagdaýlaryň köpüsi köplenç könelen tormoz disk rotory bilen baglanyşyklydyr, ýöne tormoz torlarynyň kökleri bolan ýagdaýlar bolýar.Tormoz torlary, hatda tormoz torlarynda we disk rotorynda geýilmegini üpjün etmek üçin rotoryň üstünde deň derejede ýaýyljak bir görnüşli rezin göterýär.Tormoz torlarynyň hili deňeşdirilmedik bolsa, bu rezin disk rotoryna deň derejede ýaýramaz we üstünde deň däl ýer döremez, şonuň üçin sürüjiler tormoz pedalynda titremäni ýa-da impulslary duýarlar, tormoz öndürijiligine we howpsuzlygyna zyýan berýärler.Enougheterlik derejede çynlakaý bolsa, tormoz ýitirilmegi mümkin we ulag tormozsyz diýen ýaly münýär.

4.) Her gezek tormozlanyňyzda awtoulag bir tarapa çekilýär
- Tormoz ulgamlary, disk rotoryna sürtmek üçin tormoz torlaryna basyş edip, ulagy haýalladýar.Hakyky durmuşda, tormoz torlary hemişe deň derejede könelmeýär;mehaniki komponentleriň, sürüjilik stilleriniň, howa ýagdaýynyň we başgalaryň şowsuzlygy sebäpli döräp biler.Köplenç geýilýän tormoz torlary deň däl eşiklere eýe bolar, Eger padiň bir tarapy beýlekisinden inçe bolsa, tormoz ulanylanda awtoulag çepe ýa-da saga çekiler.Bu mesele gözegçilikden çykarylmasa, mesele rul meselesi ýaly awtoulagyň beýleki böleklerine baryp biler we iň erbet tarapy, sizi we beýleki ýol ulanyjylaryny howp astynda goýup biler.Bu meseläni başdan geçirýän bolsaňyz, awtoulagyňyzy kepillendirilen mehanik tarapyndan barlamagy unutmaň
636ce1010b555550cadf6d064c90079
5.) Iň soňkusy, iň gowy mehanikiňiz tormoz torlarynyň könelendigini aýdýar
- Maşyn kynçylyklarynda bize kömek etmek üçin mehanika ýaly ajaýyp hünärmenler bilen ak pata alýarys.Şonuň üçin indiki gezek mehanikiňiz tormoz torlaryňyzy üýtgetmelidigiňizi aýdanda, hakykatdanam gaty uly ähtimallyk bar!Tormoz torlaryny üýtgetmek üçin birneme pul sarp etmek kararyna gelmezden ozal, mehanikden tormoz torlarynyň ýagdaýlaryny wizual görkezmegini haýyş etmeli, wizual tassyklanan tormoz torlary geýilenden soň, tormoz pad modellerini saýlap bilersiňiz.YOMING, zawodyň işleýşini dowam etdirmek, sürmekde we howpsuzlykda rahatlygy saklamak üçin OEM spes tormoz torlaryny yzarlamagy maslahat berýär.

Şonuň üçin bizde tormoz böleklerini barlamaly we çalyşmaly iň gowy 5 alamat bar.Tormoz ulgamlary ýol howpsuzlygy üçin örän möhümdir, awtoulagyňyzyň adaty derejede işlemegini üpjün etmek üçin wagtal-wagtal hyzmat etmek möhümdir.Tormoz meselesiniň bardygyna şübhelenýän bolsaňyz, ony hünärmen tarapyndan barlaň we ITS TOO LATE-den öň düzediň.


Iş wagty: Iýul-28-2021