Awtoulag esbaplary Keramiki yzky disk ýokary hilli awtoulag tormoz torlary Japaneseapon awtoulag TOYOTA Lexus üçin D996 toplumy


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap:

Haryt bellikleri

Awtoulag enjamlary we bölek belgisi:

OEM NOOK. Ref.
04466-48040 MGA872, G1021479, B1-G102-1479-2-02, BL2510A1, D996
7897, HP7600, FD7170A, G1021479, B1-G102-1479-2-
02, BL2510A1, D996-7897, HP7600, FD7170A

Arza:
LEXUS RX330 2004-2006
LEXUS RX350 2007-2009
LEXUS RX400h 2006-2008
TOYOTA Highlander 2004-2007
TOYOTA Highlander Gibrid 2006-2007

Parametrler:

Locationerleşýän ýeri Yzky ok
Material Metalarym metal / keramika
Ini 101,8 mm
Boý 44 mm
Galyňlyk 15.1 mm

Aýratynlyklary :
Iberilmezden ozal 1,100% synag edildi
2. Uzak ömür we tormoz diski üçin zyýan ýok
3.Ultra-ümsüm, Stokary saklaýyş güýjüni, ygtybarlylygy we howpsuzlygy üpjün ediň.
4. temperatureokary temperatura, ammar we ýyrtyk çydamly
5. Möhüm baha we wagtynda eltip bermek
hgfdjhg (1) hgfdjhg (2) hgfdjhg (4) hgfdjhg (3)

Gaplamak we eltip bermek:
1.Standard eksport paketi: Plastiki halta gysyň + Bitarap / marka gutusy + karton guty + palet
4 sany = 1 toplum
10 toplum = 1 karton
50 karton = 1 Palet
20 palet = 1 * 20′GP
2. Eltip bermek: 15 ~ 45 gün (sargyt mukdaryna bagly)

Kepillik:
1. 1 ýyl ýa-da 50,000 Kilometr
2. Soňraky seslenme üçin gyssagly hereket
- Aşakdaky taraplarda materialyň ýa-da ussatlygyň kemçiliklerini tapsaňyz, tölegsiz çalşarys ýa-da deň mukdarda wagtynda gaýtaryp bereris:
1. Nädogry gurnama ululygy;
2.Hile hili meseleler;

Kompaniýanyň maglumatlary

“Yoming machinery Co., Ltd”, ösen bazar pikiri we dürli tormoz diski, tormoz paneli we tormoz deprekli güýçli awtoulag tormoz diski, tormoz pad we tormoz deprek üpjün edijisidir.
Biziň kompaniýamyz dürli tormoz üçin “bir duralga çözgüt hyzmatyny” hödürleýär
Aly disk, tormoz paneli we tormoz deprekähli öňdebaryjy awtoulaglar, täjirçilik ulaglary we ýeňil we agyr ýük.Bu bölekler takyk kesgitlemek üçin ýasalýar we şol bir berk hil barlagy synaglaryndan geçýär, ýeke-täk tapawudy, size has arzan bahany hödürläp bileris.Derňew, sargyt, gowşuryş we satuwdan soňky hyzmatdan başlap, çalt reaksiýa berýäris we gowulaşýarys, müşderi iň köp alada edýäris, ätiýaçlyk şaýlaryny önümleri Europeewropa, Amerika, Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar we Afrika ýurtlaryna ýokary hilli üpjün edýäris.

cer
zawod


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1-nji sorag.Gaplamak şertleriňiz nähili?
  J: Umuman, harytlarymyzy bitarap ak gutulara we goňur kartonlara gaplaýarys.Kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanymyzdan soň harytlary marka gutularyňyza salyp bileris.

  2-nji sorag.Töleg şertleriňiz nähili?
  J: T / T goýum hökmünde 30%, eltilmezden 70%.Balans tölemezden ozal önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris.

  3-nji sorag.Getirmegiň şertleri näme?
  J: FOB, CFR, CIF

  4-nji sorag.Gowşuryş wagtyňyz nähili?
  J: Adatça, öňünden töleg alanyňyzdan 30-60 gün gerek bolar.Deliveryörite gowşuryş wagty zatlara we sargydyň mukdaryna baglydyr.

  5-nji sorag.Nusgalara görä öndürip bilersiňizmi?
  J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.Galyplary we gurallary gurup bileris.

  6-njy sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?
  J: Aksiýada taýyn böleklerimiz bar bolsa, nusgany berip bileris, ýöne müşderiler nusga bahasyny we kurýer bahasyny tölemeli bolýarlar.

  7-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
  J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar

  8-nji sorag: Biziň işimizi uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňizmi?
  J: 1.Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin ýokary hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;
  2. Her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarys we nireden gelýändigine garamazdan tüýs ýürekden söwda edýäris we olar bilen dostlaşýarys.

   

  Biz bilen nädip habarlaşmaly?

  Eger gyzyklanýan tormoz diskiňiz ýa-da tormoz paneli bar bolsa, aşakdaky maglumatlara görä biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň:

  Awto tormoz diskini we padini ilkinji saýlamagyňyz

  Jübi telefony: 0086-15314256929 Whatsapp / Wechat: 0086-15314256929 Email: info@yomingmachinery.com Sahypa: www.yominggroup.com