• Tormoz rotorlarymy haçan çalyşmaly?

  Tormoz rotorlarymy haçan çalyşmaly?

  Awtoulaglary saklamagyň ortaça adamlar üçin gaty kyn we tehniki bolup biljekdigini bilýäris.Şonuň üçin “YOMING” kömek etmek üçin şu ýere gelýär, biz diňe awtoulag zapas şaýlary bilen üpjün etmeýäris, dünýädäki alyjylara we sürüjilere awtoulaglara degişli tehniki maslahatlar bermegi umyt edýäris, şonuň üçin uzak möhletde has köp pul tygşytlarsyňyz, ...
  Koprak oka
 • Tormoz pad diagnostikasy

  Tormoz pad diagnostikasy

  Köne tormoz torlaryny zyňmazdan ýa-da täze toplum sargyt etmezden ozal, olara gowy göz aýlaň.Könelen tormoz torlary size tormoz ulgamy barada köp zat aýdyp biler we täze padşalaryň şol bir ykbaly başdan geçirmeginiň öňüni alyp biler.Şeýle hem, tormozy bejermegi maslahat bermäge kömek edip biler ...
  Koprak oka
 • Awtoulagyňyzyň tormoz işine mätäçdigini ýa-da ýokdugyny nädip aýtmaly

  Awtoulagyňyzyň tormoz işine mätäçdigini ýa-da ýokdugyny nädip aýtmaly

  Haýsy tormoz işiniň gerekdigini bilmek üçin tormoz torlaryňyzy we diskleriňizi çalt we aňsat ölçäň.Men sen hakda bilemok, ýöne her gezek dükan maňa tormoz gerek diýende, ýaňy-ýakynda ýerine ýetirendigime kasam edýän ýaly duýulýar.Tormoz işleri köplenç öňüni alyş hyzmaty bolansoň, awtoulagyňyz ...
  Koprak oka