Köne tormoz torlaryny zyňmazdan ýa-da täze toplum sargyt etmezden ozal, olara gowy göz aýlaň.Könelen tormoz torlary size tormoz ulgamy barada köp zat aýdyp biler we täze padşalaryň şol bir ykbaly başdan geçirmeginiň öňüni alyp biler.Şeýle hem, ulagy täze ýagdaýa getirýän tormoz bejergisini maslahat bermäge kömek edip biler.

Barlamagyň düzgünleri
Just Diňe bir pad ulanyp, tormoz torlarynyň ýagdaýyna hiç wagt baha bermäň.Iki ýassyk we galyňlygy barlanylmaly we resminamalaşdyrylmaly.
● Hiç haçan pos ýa-da poslama ýeňil garamaň.Kaliperde we ýassyklarda poslama, örtügiň, örtügiň ýa-da boýagyň şowsuzdygyny we çözülmelidigini görkezýär.Poslama sürtülme materialy bilen arka plastinanyň arasyndaky meýdana göçüp biler.
● Käbir tormoz ýasaýjy öndürijiler sürtülme materialyny ýelim bilen arka plastinka baglaýarlar.Poslama ýelimleýji we sürtülme materialynyň arasynda ýüze çykanda ýüze çykyp biler.Iň gowusy, ses meselesine sebäp bolup biler;iň erbet ýagdaýda, poslama sürtülme materialynyň aýrylmagyna we tormoz padiniň täsirli ýeriniň azalmagyna sebäp bolup biler.
Guide Gollanma nokatlaryny, aýakgaplaryny ýa-da slaýdlaryny hiç wagt ünsden düşürmäň.Gollanma nokatlarynda ýa-da slaýdlarda bolup geçýän tormoz torlaryny könelişen ýa-da zaýalanmadyk könelişen seýrek.Düzgün bolşy ýaly, ýassyklar çalşylanda, enjam hem bolmaly.
Life Hiç haçan göterimleri ulanyp ömri ýa-da galyňlygy bahalandyrmaň.Tormoz panelinde galan göterimi göterim bilen çaklamak mümkin däl.Sarp edijileriň köpüsi göterime düşünip bilse-de, ýalňyş we köplenç nädogry.Tormoz tagtasynda geýilýän materialyň göterimine takyk baha bermek üçin ilki bilen pad täze bolanda näçe sürtülme materialynyň bardygyny bilmeli bolarsyňyz.
Her ulagda tormoz torlary üçin “iň az eşik spesifikasiýasy” bar, bu san adatça iki-üç millimetr aralygyndadyr.
2205a0fee1dfaeecd4f47d97490138c
Adaty eşik
Kaliper dizaýnyna ýa-da ulagyna garamazdan, islenýän netijäniň hem tormoz torlary, hem-de ok oklarynyň ikisinde-de deň tizlikde bolmagy.

Kassalar deň derejede geýen bolsa, padleriň, kalipleriň we enjamlaryň kadaly işleýändigini görkezýär.Şeýle-de bolsa, indiki ýassyklar toplumy üçin birmeňzeş hereket etjekdigi kepillendirilmeýär.Elmydama enjamlary täzeläň we gollanma nokatlaryna hyzmat ediň.

Daşarky eşik
Daşky tormoz padiniň içki ýassyklardan has ýokary tizlikde geýmegine sebäp bolýan ýagdaýlar seýrekdir.Şonuň üçin geýim datçikleri daşarky ýassyga seýrek goýulýar.Köýnegiň köpelmegi, adatça, kaliper porşini yza çekilenden soň rotora münmegini dowam etdirýär.Munuň ýelmeýän gollanma nokatlary ýa-da slaýdlary sebäpli bolup biler.Tormoz saklaýjysy porşon dizaýnyna garşy bolsa, daşky tormoz padiniň geýilmegi daşky pistonlaryň ele alandygyny görkezýär.

fds

Içerki eşik geýmek
Içindäki tormoz pad geýimi, iň köp ýaýran tormoz pad geýimidir.Floüzýän kaliper tormoz ulgamynda içiniň daşkydan has çalt geýilmegi adaty zat - ýöne bu tapawut diňe 2-3 mm bolmaly.
Içerki eşikleriň has çalt geýilmegi, ele salnan gollanma pin ýa-da slaýdlar sebäpli bolup biler.Bu ýüze çykanda porşen ýüzmeýär we ýassyklar bilen içki padiň arasyndaky deňleşdiriji güýç ähli işleri ýerine ýetirýär.
Içki eşik geýimi, könelen möhür, zeper ýa-da poslama sebäpli kaliper porşony dynç alyş ýagdaýyna gaýdyp barmasa hem bolup biler.Esasy silindrdäki näsazlyk sebäpli hem ýüze çykyp biler.
Bu köýnegi düzetmek üçin daşky pad eşiklerini düzetmek ýaly ädimleri ädiň, galyndy basyşy üçin gidrawliki tormoz ulgamyny we kaliperini barlaň we degişlilikde zeper üçin pin deşik ýa-da porşen ýüküni ugrukdyryň.Çukur deşikleri ýa-da porşen aýakgaplary zaýalanan ýa-da zaýalanan bolsa, olary çalyşmaly.

Tapylan eşik
Eger tormoz paneli takyr ýaly şekillendirilen bolsa ýa-da çyzylan bolsa, bu kaliperiň aşa köp hereket etmeginiň ýa-da ýaýyň bir tarapynyň ýaýyň içinde tutulmagynyň alamatydyr.Käbir arassalaýjylar we ulaglar üçin ýasalan eşikler adaty zat.Bu ýagdaýlarda öndürijiniň köýnekli eşikleri üçin aýratynlyklary bolar.
Bu geýim, nädogry pad gurulmagy sebäpli döräp biler, ýöne günäkär bolmagy ähtimal gollanma çüýleri.Mundan başga-da, abuttment klipiniň aşagyndaky poslama bir gulagyň gymyldamagyna sebäp bolup biler.
Hasaplanan eşikleri düzetmegiň ýeke-täk usuly, enjamyň we kaliperiň padleri deň güýç bilen ulanyp biljekdigine göz ýetirmekdir.Düwürtikleri çalyşmak üçin enjam enjamlary bar.

Kassalarda döwmek, aýna ýa-da beýik gyralar
Tormoz torlarynyň aşa gyzmagynyň birnäçe sebäbi bar.Surfaceer ýalpyldawuk bolup biler, hatda ýaryklaram bolup biler, ýöne sürtülme materialyna zeper has çuňlaşýar.
Tormoz paneli garaşylýan temperatura aralygyndan ýokary bolsa, rezinler we çig bölekler döwülip biler.Bu sürtülme koeffisiýentini üýtgedip biler ýa-da tormoz padiniň himiki düzümine we birleşmesine zeper ýetirip biler.Eger sürtülme materialy diňe ýelim ulanyp, arka plastinka bilen baglanyşykly bolsa, baglanyşyk döwülip biler.
Tormozlary gyzdyrmak üçin dagdan sürmek gerek däl.Köplenç, tutawajyň tostlanmagyna sebäp bolýan ele salnan kaliper ýa-da dykylan awtoulag tormozy.Käbir ýagdaýlarda, programma üçin ýeterlik derejede işlenmedik pes hilli sürtülme materialynyň ýalňyşlygy.
Sürtülme materialynyň mehaniki birikdirilmegi goşmaça howpsuzlyk gatlagyny üpjün edip biler.Mehaniki goşundy sürtülme materialynyň soňky 2 mm-den 4 mm-e geçýär.Diňe mehaniki birikdirme gyrkymyň güýjüni gowulaşdyrman, eýsem sürtülme materialy aşa şertlerde bölünmese, galan material gatlagyny hem berýär.

Kemçilikler
Arka plastinka birnäçe şertleriň netijesinde egilip bilner.
● Tormoz paneli poslama sebäpli kaliper ýaýynda ýa-da slaýdlarda tutulyp bilner.Porzin padiň arka tarapyna basylanda, demir arka plastinka boýunça güýç deň däl.
Iction Sürtülme materialy arka plastinkadan aýrylyp, rotoryň, arka plastinkanyň we kaliper porşiniň arasyndaky baglanyşygy üýtgedip biler.Kaliper iki porşenli ýüzýän dizaýn bolsa, pad egilip, netijede gidrawliki näsazlyga sebäp bolup biler.Sürtülme materialynyň bölünmeginiň esasy günäkäri, adatça poslama.
● Çalyşýan tormoz paneli asyl nusgasyndan has inçe pes hilli arka plastinkasyny ulanýan bolsa, egilip, sürtülme materialynyň arka plastinkadan aýrylmagyna sebäp bolup biler.
c79df942fc2e53477155fe1837a0914
Poslama
Öň bellenip geçilişi ýaly, kaliperiň we ýassyklaryň poslamagy adaty däl.OEM-ler posuň öňüni almak üçin ýerüsti bejergilere köp pul harçlaýarlar.OEM-ler soňky 20 ýylda kaliplerde, ýassyklarda we hatda rotorlarda poslamagyň öňüni almak üçin örtük we örtük ulanyp başlady.Näme üçin?Meseläniň bir bölegi, möhürlenen polat tigir däl-de, adaty garyndy tigir arkaly müşderileriň posly kaliperi we padleri görmeginiň öňüni almak.Emma, ​​poslama garşy göreşmegiň esasy sebäbi, ses şikaýatlarynyň öňüni almak we tormoz bölekleriniň uzak ömrüni uzaltmakdyr.
Çalyşma paneli, kaliper ýa-da hatda enjamlar poslamagyň öňüni almak derejesinde deň bolmasa, çalyşmagyň aralygy deň däl eşik sebäpli has gysga bolýar ýa-da has erbet bolýar.
Käbir OEM poslamagyň öňüni almak üçin arka plastinkada galvanizli örtük ulanýar.Boýagdan tapawutlylykda, bu örtük arka plastinka bilen sürtülme materialynyň interfeýsini goraýar.
Emma, ​​iki komponentiň bilelikde galmagy üçin mehaniki birikdirme zerurdyr.
Yzky plastinkadaky poslama delaminasiýa sebäp bolup biler we hatda gulaklaryň kaliper ýaýynda tutulmagyna sebäp bolup biler.
e40b0abdf360a9d2dcf4f845db08e6c
Maslahatlar we görkezmeler
Çalyşýan tormoz torlaryny sargyt etmegiň wagty gelende, gözlegleriňizi geçiriň.Tormoz torlary awtoulagda iň köp çalşylýan üçünji zat bolansoň, işiňiz üçin bäsleşýän köp sanly kompaniýa we setir bar.Käbir programmalar müşderiniň flot we öndürijilik ulaglary üçin talaplaryna gönükdirilendir.Mundan başga-da, käbir çalyşýan ýassyklar has gowy örtükler we örtükler bilen poslamagy azaldyp bilýän “OE-den has gowy” aýratynlyklary hödürleýär.


Iş wagty: Iýul-28-2021