Haýsy tormoz işiniň gerekdigini bilmek üçin tormoz torlaryňyzy we diskleriňizi çalt we aňsat ölçäň.
b4d5919fe1c19f59b43a6a9369db03a
Men sen hakda bilemok, ýöne her gezek dükan maňa tormoz gerek diýende, ýaňy-ýakynda ýerine ýetirendigime kasam edýän ýaly duýulýar.Tormoz işleri köplenç öňüni alyş tehniki hyzmaty bolansoň, awtoulagyňyz gymmat iş bitmänkä öňküsi ýaly sürüp biler.Gaty kanagatlandyryjy däl we hakykatdanam tormoz işine mätäçligiňizi sorap bilersiňiz.Bu wideoda size iň köp ýaýran tormoz işine mätäçligiňizi ýa-da ýokdugyňyzy nädip kanagatlandyrmalydygyny görkezerin: Padlar we rotorlar.
Bu çalt diagnoz üçin diňe teker tekerini üýtgetmek endikleri gerek;Tormoz böleklerini aýyrmagyň zerurlygy ýok.Maşyny berkitiň we berkitiň, soňra tormoz işiniň zerur bolan tigirleriniň birini (öň ýa-da yzky) çykaryň we bir tormoz padiniň we adatça disk diýilýän tormoz rotorynyň galyňlygyny ölçäň.Tigir öçürilenden soň takmynan 2 minutda edip bilersiňiz.
3ad6a47024b855084da565c6e80f588
Öýüň töwereginde ýok bolmagy mümkin iki sany arzan gural gerek bolar: Bir jübüt kalip we tormoz bilen örtülen galyňlyk ölçegi.Hasaplaýjylar tormoz rotorynyň galyňlygyny ölçemek üçin, tormoz astyndaky galyňlyk duýgusy bolsa padleriň galyňlygyny ölçär.
Size zerur bolan arassalaýjylar, tormoz rotorynyň süpürilen ýeri diýlip atlandyrylýan dogry bölegine baryp bilýän uzyn barmaklary bolan görnüşdir.
Tormoz örtüginiň galyňlygy ölçeýji, tormoz padiniň galyňlygyna iň ýakyn gabat gelýänini tapýançaňyz, tormoz padiniň galan mukdaryny görkezýänçä, tormoz padiniň üstünde goýýan ýönekeý duýgular toplumydyr.
Bu ölçegleri awtoulagyňyzyň aýratynlyklary bilen deňeşdirýärsiňiz: Rotoryň iň pes galyňlygy awtoulagyň ýasalmagy we modeli boýunça üýtgeýär.Tormoz pad ölçegleri, ýöne, ähliumumydyr: 3 millimetr ýa-da ondan az galyňlyk, padleri häzir ýa-da basym çalyşmaly diýmekdir.
Dükanlaryň köpüsi sizi gorkuzjak bolmaýarlar, ýöne käbir awtoulaglaryň - size nemes öndürijilerine seredip, tormozdan çalt geçýändigini bilýärin, munuň Groundhog Day-yň gymmatdygyny aýdarsyňyz.Indi aňyňyzy tiz rahatlandyryp bilersiňiz.


Iş wagty: Iýul-28-2021