04465-25040 D1344 Qualityokary hilli tormoz pad öndürijisi arzan bahaly awtoulag ätiýaçlyk şaýlary toýota üçin keramiki öň tormoz torlary


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap:

Haryt bellikleri

Awtoulag enjamlary we bölek belgisi:

OEM NOOK. Ref.
04465-25040 GDB7045, ADT342128, BP-9011,598947, KBP-9002, P 83
092, BP-9135,22-0434-0, A1N050, ADT342128, BP-
9011,598947, KBP-9002, P83092, BP-9135,22-0434-0, A1N050

Arza:
FOTON MPX MPV 2007 / 03-2014 / 12
JINBEI (BRILLIANCE) GRANSE MPV 2002 / 11-
JINBEI (BRILLIANCE) HAISE II awtobus 2001 / 01-2008 / 01
TOYOTA HIACE II gutusy (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 1982 / 12-1989 / 11
TOYOTA HIACE II wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 1982 / 11-1989 / 11
TOYOTA HIACE III gutusy (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 1987 / 08-2006 / 07
TOYOTA HIACE III wagon (_H1_) 1987 / 08-2004 / 12
TOYOTA HIACE IV gutusy (LXH1_, RZH1_, LH1_) 1995 / 08-
TOYOTA HIACE IV awtobus (_H1_, _H2_) 1995/08-

Parametrler:

Locationerleşýän ýeri Öň oky
Material Metalarym metal / keramika
Ini 145,4 mm
Boý 56,9 mm
Galyňlyk 15.5 mm

Haryt maglumatlary:
gfdg (1)
gfdg (2)

Gaplamak we eltip bermek:
1.Standard eksport paketi: Plastiki halta gysyň + Bitarap / marka gutusy + karton guty + palet
2. Eltip bermek: 15 ~ 45 gün (sargyt mukdaryna bagly)

Giriş:

Haryt Tormoz pad
Formula Pes metal, ýarym metal, keramika
Arza Disk tormoz ulgamy
Faceüzü Poroşok bilen örtülen
Hil 100% synag edildi
Sürtülme koeffisienti 0.35 ~ 0.45 (F1)
Yzky plastinka galyňlygy 5 ~ 7 mm
Galyň galyňlyk Adaty at köýnek, RSR ýalpyldawuk, omöriteleşdirilen
Tormoz uçlary Elýeterli
Sensorlar Tormoz torlarynyň modellerine görä OE standartlary
Şahadatnamalar ISO / TS16949, EMARK
Şowhun Pes ses ýa-da ses ýok
Toz Pes ýa-da tozan ýok
MOQ Bir model üçin 100 set, bir sargyt üçin 1000 toplum
Nusgalar 1-2 toplum tölegsiz
Nusgalar Wagt görkezýär 7 gün
Tölegler T / T goýum hökmünde 30%, eltilmezden 70%
QC 1. Materiallary barlamak
2. Barlagy zaýalap biler
3. Önümlerde inspektor barlagy
4. Spot barlagyny gözden geçiriň
5.Gaplamak barlagy
6. Iki gezek barlamak

Kepillik:
1. 1 ýyl ýa-da 50,000 Kilometr
2. Soňraky seslenme üçin gyssagly hereket
- Aşakdaky taraplarda materialyň ýa-da ussatlygyň kemçiliklerini tapsaňyz, tölegsiz çalşarys ýa-da deň mukdarda wagtynda gaýtaryp bereris:
1. Nädogry gurnama ululygy;
2.Hile hili meseleler;

Kompaniýanyň maglumatlary

“Yoming machinery Co., Ltd”, ösen bazar pikiri we dürli tormoz diski, tormoz paneli we tormoz deprekli güýçli awtoulag tormoz diski, tormoz pad we tormoz deprek üpjün edijisidir.
Biziň kompaniýamyz dürli tormoz üçin “bir duralga çözgüt hyzmatyny” hödürleýär
Aly disk, tormoz paneli we tormoz deprekähli öňdebaryjy awtoulaglar, täjirçilik ulaglary we ýeňil we agyr ýük.Bu bölekler takyk kesgitlemek üçin ýasalýar we şol bir berk hil barlagy synaglaryndan geçýär, ýeke-täk tapawudy, size has arzan bahany hödürläp bileris.Derňew, sargyt, gowşuryş we satuwdan soňky hyzmatdan başlap, çalt reaksiýa berýäris we gowulaşýarys, müşderi iň köp alada edýäris, ätiýaçlyk şaýlaryny önümleri Europeewropa, Amerika, Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar we Afrika ýurtlaryna ýokary hilli üpjün edýäris.

cer
zawod


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1-nji sorag.Gaplamak şertleriňiz nähili?
  J: Umuman, harytlarymyzy bitarap ak gutulara we goňur kartonlara gaplaýarys.Kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanymyzdan soň harytlary marka gutularyňyza salyp bileris.

  2-nji sorag.Töleg şertleriňiz nähili?
  J: T / T goýum hökmünde 30%, eltilmezden 70%.Balans tölemezden ozal önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris.

  3-nji sorag.Getirmegiň şertleri näme?
  J: FOB, CFR, CIF

  4-nji sorag.Gowşuryş wagtyňyz nähili?
  J: Adatça, öňünden töleg alanyňyzdan 30-60 gün gerek bolar.Deliveryörite gowşuryş wagty zatlara we sargydyň mukdaryna baglydyr.

  5-nji sorag.Nusgalara görä öndürip bilersiňizmi?
  J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.Galyplary we gurallary gurup bileris.

  6-njy sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?
  J: Aksiýada taýyn böleklerimiz bar bolsa, nusgany berip bileris, ýöne müşderiler nusga bahasyny we kurýer bahasyny tölemeli bolýarlar.

  7-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
  J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar

  8-nji sorag: Biziň işimizi uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňizmi?
  J: 1.Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin ýokary hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;
  2. Her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarys we nireden gelýändigine garamazdan tüýs ýürekden söwda edýäris we olar bilen dostlaşýarys.

  Biz bilen nädip habarlaşmaly?

  Eger gyzyklanýan tormoz diskiňiz ýa-da tormoz paneli bar bolsa, aşakdaky maglumatlara görä biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň:

  Awto tormoz diskini we padini ilkinji saýlamagyňyz

  Jübi telefony: 0086-15314256929 Whatsapp / Wechat: 0086-15314256929 Email: info@yomingmachinery.com Sahypa: www.yominggroup.com