Peugeots Aftermarket bölekleri tormoz rotory üçin ýokary hilli tormoz diski 424928 424929 424998


Önümiň jikme-jigi

fak

Haryt bellikleri

“YOMING” awtoulag tormoz diski / tormoz deprek we tormoz torlary / tormoz aýakgaplary üçin ösen bazar pikiri bolan ruhlandyryjy üpjün ediji.
Biziň kompaniýamyz, bar bolan ýolagçy awtoulaglary, täjirçilik ulaglary we ýeňil we agyr ýük awtoulaglary üçin dürli tormoz önümleriniň “bir bitewi çözgüt hyzmatyny” hödürleýär.Bu bölekler OE spesifikasiýasyny takyklamak we şol bir berk hil barlagy synaglaryndan geçmek üçin ýasalýar, ýeke-täk tapawudy, size has arzan bahany hödürläp bileris.Derňew, sargyt, gowşuryş we satuwdan soňky hyzmatdan başlap, çalt reaksiýa berýäris we gowulaşýarys, müşderi iň köp alada edýäris, ätiýaçlyk şaýlaryny önümleri Europeewropa, Amerika, Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar we Afrika we ş.m. ýokary hilli üpjün edýäris.

Coreadro ýasamakdan, bejermekden, galypdan, guýmakdan arassalamak üçin guýma prosesiniň doly awtomatiki usullaryna göz ýetirdik.Şeýle hem, himiki düzümine we eredilen demiriň temperaturasyna hakyky wagtda gözegçilik etmek, dürli partiýalardan guýulýan hiliň yzygiderliligini üpjün edýär.

9181

cer

Awtoulag enjamlary we bölek belgisi:

OEM NOOK. Ref.
4249.98 562468B, 0986479313,09A23520, DDF1566, BD-5622,92157200

Arza:
CITROEN JUMPER gutusy 2006 / 04-
“CITROEN JUMPER” awtobusy 2006 / 04-
CITROEN JUMPER platformasy / şassi 2006 / 04-
FIAT DUCATO gutusy (250, 290) 2006/07-
FIAT DUCATO awtobusy (250, 290) 2006 / 07-
FIAT DUCATO platformasy / şassi (250, 290) 2006/07-
PEUGEOT BOXER gutusy 2006 / 04-
PEUGEOT BOXER awtobusy 2005 / 09-
PEUGEOT BOXER platformasy / şassi 2006 / 04-

Parametrler:

Locationerleşýän ýeri Öň oky
Diametri 280 mm
Tormozyň galyňlygy 28 mm
Iň pes galyňlyk 25,9 mm
Merkeziň diametri 73 mm
Boý 71,5 mm
Deşikleriň sany 5
Pitch tegelegiň diametri 118mm
Gaty ýa-da kärendesine alnan V
Agram 7,6 kg

Tehniki çyzgylar:
hfgh (13) hfgh (17) hfgh (14)

Gaplamak we eltip bermek:
Standart eksport paketi: Plastiki halta gysylmagy + Bitarap / marka gutusy + karton guty + palet
Gurşun wagty:

Mukdary (bölekler) 1-20 21-2000000 > 2000000
Wagt (günler) 15 60 gepleşikler

Gaplamak jikme-jiklikiňiz näme?
hfgh (18)

Kepillik:
1. Bir ýyl ýa-da 60,000 Kilometr.
2. Aşakdaky taraplarda materialyň ýa-da ussatlygyň kemçiliklerini tapsaňyz, tölegsiz çalşarys ýa-da deň mukdarda wagtynda gaýtaryp bereris:
(1) Gurmak ölçegi nädogry;
(2) Hil meselesi;
3.Soňra seslenme üçin gyssagly hereket

Galyplar 1. Özüňizden galyplar ýasaýyň
2. Asyl nusga hökmünde müşderilerden nusga ýa-da ýörite çyzgy
3. Ösüşden ozal asyl nusgasyny synap görüň
4. Ilkinji nusga synaglary
Önümçilik 1. Önümçiligiň ädimleri: Goşundylar, eritmek, guýmak, gum arassalamak, gaýtadan işlemek, gaplamak
2.12 guýma çyzygy, 110 sany çyzgy, 5 sany örtük çyzygy
3. awtomatiki önümçilik liniýasy
4.MOQ: 100 sany
5.360 CNC maşynlary
Laboratoriýa 1. Material üçin synaglar geçirmek
2. Himiki düzümi gözegçilikde saklaň
3. Synag hasabatlaryny hemişelik saklaň
Örtük 1. Doly örtülen we bölekleýin örtülen
2. Surat
3. Örtügiň gözegçilik ediş hili: · hesapyşma, Duz sepmek synagy, örtügiň galyňlygy
4. Poslama garşy örtük: · Suw bilen örtülen örtük
MOQ 100pc / element, galyndy tölegini tölemegiň zerurlygy ýok
Täze önümleri ösdüriň 45 gün
Eltip bermegiň wagty 60 gün

 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1-nji sorag.Gaplamak şertleriňiz nähili?
  J: Umuman, harytlarymyzy bitarap ak ýa-da goňur gutulara gaplaýarys. Kanuny taýdan bellige alnan bolsaňyz, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanyňyzdan soň marka gutyňyzda hem gaplap bileris.

  2-nji sorag.Töleg şertleriňiz nähili?
  J: T / T, 30% goýum bilen, galyndy 70% gowşurylmazdan ozal tölenýär.Balans tölemezden ozal önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris.

  3-nji sorag.Getirmegiň şertleri näme?
  J: EXW, FOB, CFR, CIF,

  4-nji sorag.Gowşuryş wagtyňyz nähili?
  J: Adatça öňünden töleg alanyňyzdan soň 20-45 gün gerek bolar.Deliveryörite gowşuryş wagty sargydyňyzyň elementlerine we göwrümine baglydyr.

  5-nji sorag.Nusgalara görä öndürip bilersiňizmi?
  J: Hawa, nusgalaryňyza ýa-da tehniki çyzgylaryňyza görä öndürip bileris.Galyplary we gurallary ösdürip bileris.

  6-njy sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?
  J: Mysal bar bolsa, aksiýamyzdan üpjün edip bileris ýa-da şoňa görä nusga önümçiligini gurarys.Emma müşderiler nusga bahasyny we kurýer bahasyny tölemeli.

  7-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
  J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar

  Biz bilen nädip habarlaşmaly?

  Eger gyzyklanýan tormoz diskiňiz ýa-da tormoz paneli bar bolsa, aşakdaky maglumatlara görä biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň:

  Awto tormoz diskini we padini ilkinji saýlamagyňyz

  Jübi telefony: 0086-15314256929 Whatsapp / Wechat: 0086-15314256929 Email: info@yomingmachinery.com Sahypa: www.yominggroup.com